Sensei Yoshiide Shinzato (2005)

Sensei Yoshiide Shinzato (2005)